فارسی ششم اخلاق پسندیده

حجم فایل : 1.1 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 11
بنام خدا فارسی ششم ابتدایی
اخلاق پسندیده خلاصه درس قسمت اول این درس از کتاب اخلاق ناصری از نوشته ی خواجه نصیر طوسی می باشد. و چون این کتاب به درخواست ناصرالدین شاه نوشته شده است به نام وی نام گذاری شده است و در مورد اخلاق و حکمت می باشد. به کننده کار فاعل می گویند .
در حقیقت فاعل به کسی یا چیزی گفته می شود که کاری از او سرزده باشد.
مثال: علی به مدرسه می رود. علی کسی است که کار رفتن را انجام می دهد پس در این جمله فاعل است. آشنایی با فاعل به کسی یا چیزی گفته می شود که کار بر روی آن انجام شود.
مثال: در جمله « نباید سخن دیگری را به سخن خود قطع کند.» ، «سخن دیگری» مفعول است و «را» نشانه مفعول می باشد.
برای تشخیص مفعول از فرمول زیر استفاده می کنیم:
چه کسی را یا چه چیزی را + فعل جمله
مثال:چه چیزی را نباید قطع کنیم؟ سخن دیگری را آشنایی با مفعول به این کلمات توجه کنید: نهایت ، شمار ، شنوا ، شناس
با افزودن دو پیشوند (بی) و (نا) به کلمات می توانیم یک کلمه جدید بسازیم.
مثال: بی + نهایت = بی نهایت بی + شمار = بی شمار
نا + شنوا = ناشنوا نا + شناس = ناشناس

نکته: کلمه هایی که با پیشوند (نا) ساخته می شوند کلمه های جدیدی به وجود می آورند که معنای مخالف با اصل کلمه دارند. آشنایی با پیشوند فواید بیگانگان لطایف اعضاء آفات بی اصالت نا سازگار بی عدالت بی کران بی نهایت نا مهربان نا شنوا نا امن بی اختیار بی رحم نا مرتب بی انتها حافظ – حفاظت - محفوظ مجموع – تجمّع – جامعه - جمع عامل – عملیّات - اعمال مقطّع - قاطع معتدل – تعدیل - متعادل پایان...